NLT – Norske landbrukstenester

NLT – NORSKE LANDBRUKSTENESTER.

Norske Landbrukstenester (NLT) vart starta i 1991.  Det er ein sjølvfinansiert medlemsorganisasjon for avløysarlaga og landbrukstenestene i Noreg. NLT si hovudoppgåve er å arbeida for at medlemslaga skal kunne tilby bøndene tenester av høg kvalitet. Først og fremst for å dekkje behovet for kvalifisert arbeidskraft.

NLT -arbeider for:

 • Betre samarbeid og felles målsetjing i landbruket. 
 • Betre trivsel og tryggleik for den enkelte bonde, og for arbeidstakarane.
 • Større effektivitet og opplæring. 
 • Betre ressursutnytting, både fagleg og økonomisk. 
 • Produktutvikling/informasjon.

Kva gjer NLT.

 • Samarbeidar med faglaga, staten og andre i landbruket for å oppretthalde og forbetre velferdsordningane for bonden.
 • Sørge for at kvart enkelt medlemslag er godt rusta i kvardagen. Dette gjer  NLT  ved å hjelpe medlemslaga innan:
  • Økonomi – rekneskap og lønn
  • Personalhandsaming
  • IKT
  • Bedriftsleiing
  • Reglar og forskrifter 
  • Fusjonering og samarbeid med andre

 
Klikk deg inn på NLT sin hjemmeside her: